2 E-vaje

This essay has a total of 621 words and 4 pages.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Celje
2 E-vaje
Tatjana Živič
Predavatelj: doc. dr. Tomaž Kramberger
Sevnica, Januar 2016
PRIMER 1
Kriterijska funkcija:
min=6*x11 2*x12 6*x13 7*x14 4*x15 2*x16 5*x17 9*x18 4*x21 9*x22 5*x23 3*x
24 8*x25 5*x26 8*x27 2*x28*5*x31 2*x32 x33 9*x34 7*x35 4*x36 3*x37 3*x38 7
*x71 6*x42 7*x43 3*x44 9*x45 2*x46 7*x47 x48 2*x51 3*x52 9*x53 5*x54 7*x55
2*x56 6*x57 5*x58 5*x61 5*x62 2*x63 2*x64 8*x65 x66 4*x67 3*x68 10000*x71
10000*x72 10000*x73 10000*x74 10000*x75 10000*x76 10000*x77 10000*x78;
Omejitve kapacitet skladišč:
x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x81=50;
x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28=50;
x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38=45;
x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48=41;
x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58=38;
x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68=48;
x71 x72 x73 x74 x75 x76 x77 x78=8;
Omejitve povpraševanja:
x11 x21 x31 x41 x51 x61 x71=35;
x12 x22 x32 x42 x52 x62 x72=37;
x13 x23 x33 x43 x53 x63 x73=22;
x14 x24 x34 x44 x54 x64 x74=32;
x15 x25 x35 x45 x55 x65 x75=41;
x16 x26 x36 x46 x56 x66 x76=32;
x17 x27 x37 x47 x57 x67 x77=43;
x18 x28 x38 x48 x58 x68 x78=38;
Minimalni stroški transporta so 80529 evra.
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
S1 0 14 0 0 35 0 0 0
S2 0 0 0 12 0 0 0 28
S3 0 0 15 0 0 0 29 0
S4 35 0 0 3 0 2 0 0
S5 0 22 0 0 0 15 0 0
S6 0 0 6 16 0 13 10 0
S7 0 0 0 0 5 0 2 0
PRIMER 2
Podjetje ima v pristanišču Reka 45 zabojnikov, v pristanišču Koper pa 60. Pripeljati jih želi do
svojih logističnih centrov v Mariboru, Ljubljani in Krškem. Center v Mariboru potrebuje 30
zabojnikov, v Ljubljani 50 in v Krškem 25. Kako naj podjetje organizira transport iz
pristanišč do centrov, da bodoskupni stroški transporta minimalni. Stroški za prevoz enega
zabojnika od posameznega pristaniščado posameznega centra in podane omejitve so podane v
spodnji tabeli.
MB LJ KK IZVORI
REKA 200€ 160€ 120€ 45€
KOPER 180€ 100€ 150€ 60€
PONORI 30€ 50€ 25€
Dani problem najprej zreduciramo na dve spremenljivki, tako kot kaže spodnja tebela. Najprej
do-ločimo, da bomo iz Reke v Maribor prepeljalixzabojnikov, iz Reke v Ljubljano pa y. Vse
ostale vrednosti v tabeli lahko izrazimo s tema spremenljivkama. Če prepeljemo iz Reke, kjer
je skupaj 45 zabojnikov, v Maribor x zabojnikov in v Ljubljano y, potem jih preostanek 45xy
v Kr

Read essay without registering

Donate an essay now and get the full essay emailed you
Acceptable files: .txt, .doc, .docx, .rtf

Email Address