U NIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Tatjana Zivic


6 E-predavanja :
FAZE TRANSPORTA: NACRTOVANJE NA KONKRETNEM PRIMERU URBANEGA TRANSPORTA V BERLINU

Mentorica: doc. dr. Darja Topolsek
Sevnica , april 2016
KAZALO
TOC UVOD PAGEREF _Toc447461388 h 3
1 NACRTOVANJE TRANSPORTA KOT PRVA FAZA TRANSPORTA PAGEREF _Toc447461389 h 4
2 NACRTOVANJE UREDITVE URBANEGA TRANSPORTA V BERLINU PAGEREF _Toc447461390 h 6
VIRI PAGEREF _Toc447461391 h 7


UVOD

Za seste e-vaje smo pri predmetu Transportna logistika dobili nalogo, da opisemo eno izmed faz transporta, v nasem primeru smo si izbrali nacrtovanje transporta. V n adaljevanju naloge smo pojasnili snov glede na ureditev urbanega transporta v Berlinu in nato podali svoje mnenje o pomankljivostih. Na spletu smo morali najti clanek v anglescini in ga nato prevesti oziroma povzeti v slovenscini. Kot vemo, je cestni in ce lotni kopenski promet z leti cedalje bolj zaseden in preobremenjen. Prav zaradi narascanja potreb po transportiranju tovora in dobrin, je potrebno venomer iskati nove inovativne ideje in koncepte za urejanje sploh mestnih urbanih sredisc za izboljsanje pre toka prometa, zmanjsanje hrupa in onesnazenja ter za izboljsanje kvalitete zivecih v mestnih jedrih.


1 NACRTOVANJE TRANSPORTA KOT PRVA FAZA TRANSPORTA

Nacrtovanje transporta se smatra za prvo fazo transporta. Je proces, ki se ga moramo lotiti z medsebo jnim sodelovanjem in ustvariti zdruzeno enoto. Tako nacrtovanje je namenjeno celotni skupnosti, ki ta sistem nato uporablja, okoljskim organizacijam, potujoci javnosti, tovornim upravljalcem in splosni javnosti. Skozi proces proaktivnega javnega ukljucevan ja, ki je voden preko Metropolske nacrtovalne organizacije in tranzitnimi operatorji. Proces planiranja transporta predstavlja stevilne korake (The transportation planning process [planning.dot.gov], b.d.):
nadzorovanje trenutnega stanja,
napovedovanje ra sti stevila prebivalcev in rasti zaposljevanja vkljucno z oceno domnevne uporabe dostopnih infrastruktur ter oceno rasti ali nastajanja vecjih koridorjev,
identificiranje trenutnih in napovedovanje prihodnih transportnih procesov in potreb ter analiziranje skozi detaljnih analiznih studij; strategij za izboljsanje transporta,
razvijanje dolgorocnih in kratkorocnih programov kot alternativa glavne izboljsave ter operacijskih strategij za premik tovora in ljudi,
ocenjevanje vpliva predlaganih izboljsav transp ortnega sistema na okolje na vkljucno na kvaliteto zraka,
razvoj financnega nacrta za zagotovitev zadostnih prihodkov za stroske implementacijskih strategij.

Dobro zasnovan nacrt izvajanja prometa in izboljsave obstojecih transportnih mrez je kljucnega po mena za uspesno ekonomijo. Vendar pa se z novim tisocletjem zacenja tudi vse vecja potreba po premiku blaga. Napovedi pravijo, da bodo glede na predvidevana narocila in potrebe blaga le-ta prehitela stopnjo izboljsav fizicne infrastrukture. Prav zaradi teg a se je potrebno vse bolj soocati z naslednjimi izzivi, ki bodo ucinkovito vplivale na nacrtovanje tovornega transporta in logistiko (Freight transportation planning and logistics [onlinepubs.trb.org], b.d.):
zmoznost hitrega razvoja fizicne in informacijs ke infrastrukture za zmoznost uresnicevanja zahtev in potreb po tovornem transportu in logisticnimi storitvami,
vloga pravilnih visin cestnin za urbani tovorni promet,
vpliv informacijske tehnologije pri premikih tovora,
nova razvijanja v v logisticnem man agementu.

2 NACRTOVANJE UREDITVE URBANEGA TRANSPORTA V BERLINU

Z vsem zgoraj nastetimi izzivi se sooca vecina vecjih svetovnih mest, ki so v svojih srediscih omejena z infrastrukturo, zato so morala vpeljati alternativne ukrepe za omejevanje prometa, hrupa in onesnezevanja.

Ko se nanasamo na konkreten primer nacrtovanja prometnega sistema v Berlinu ugotovimo, da ima mesto odlicno infrastrukturo za tovorni promet in prave kapacitete infrastrukture. Seveda je tudi v Berlinu omejen promet za vozila nad 7,5 ton v strogem centru, kjer je dovoljen promet le za komercialne dostave. V Senatnem oddelku za urbane razvoje pa se vedno potekajo projekti, s katerimi bi nasli in upeljali nove logisticne koncepte za notranja urbana obmocja in omejili ali zmanjsali vplive urbanega tovornega transporta. (Freight transport in Berlin [vref.se], b.d.)

Se vedno se v centru mesta soocajo z mocno onesnazenim zrakom, zato so v dostavni promet vpeljali elektricna dostavna vozila (EEV) in avtobuse, ki naj bi vplivala na izboljsanje kakovosti zraka, tako pa so tudi zmanjsali gostoto prometa. (Freight transport in Berlin [vref.se], b.d.)

V mestu se soocajo tudi s prekomernim hrupom in delajo na zvisanju kvaliteto zivljenja tamkajsnjih prebivalcev. Zato so tudi izboljsali nacrt poti prevelikega izrednega prevoza do tamkajsnjega Siemensa iz pristaniskega zaliva Westhafen. Z namenom izboljsanja in urejanja urbanega transporta so tudi organizirano nacrtovali tro-modalno vozlisce pristanisca znotraj mesta z vecjimi povezavami. (Freight transport in Berlin: challenges, visions and use cases [city-log.eu], b.d.)

Po mojem mnenju so novosti in izboljsave dobro idejno zasnovane in implementacijsko izvedene, vendar